logo

Min vandmåler

Aflæsning af måler og forbrug finder du under selvbetjening
Klik her 

Der bliver normalt kun anbragt en måler i hver ejendom. Den opsættes af Furesø Egedal Forsyning, da omkostningen er en del af tilslutningsafgiften. Måleren er Furesø Egedal Forsynings ejendom.

Opsætningen skal varetages af Furesø Egedal Forsyning.
Det er vigtigt, at vandmåleren placeres korrekt, så den er let tilgængelig ved reparationer, let at udskifte og bekvem at aflæse. Skabe og andre møbler omkring vandmåleren er ikke hensigtsmæssigt, da de kan hindre adgang til vandmåleren.

Ifølge el-installationsnormen skal der være

  • fri afstand foran måler på min 60 cm
  • fri afstand til væg (bagved) på min 5 cm
  • 50-120 cm fra gulv til midten af måleren
  • min. 70 cm over måleren

Målerbrønde skal ved grundejerens foranstaltning være tilgængelige for Furesø Egedal Forsyning. Vandmålerens størrelse og type bestemmes af Furesø Egedal Forsyning ud fra et skøn over forbruget i ejendommen.

Udskiftning af målere

Furesø Egedal Forsyning er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren. Du må som grundejer være indstillet på at acceptere de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.
Hvis stopventilen før eller efter selve vandmåleren bliver utæt i forbindelse med målerudskiftningen, er det dit ansvar som ejer at sørge for, at en autoriseret VVS-installatør får stopventilen bragt i orden.

Vandmaaler

Du er som grundejer erstatningspligtig over for Furesø Egedal Forsyning, hvis måleren bliver væk, ødelagt eller beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Den eneste undtagelse er beskadigelser, som skyldes slid og ælde.

Du må ikke forsøge at tø en frossen måler op ved hjælp af kraftig varmetilførsel.

Hvis du som grundejer opdager, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal du snarest give Furesø Egedal Forsyning besked om dette på telefon 47 17 87 66. Brugere af en ejendom skal straks melde konstaterede fejl til ejeren.
Hvis en måler ikke virker, vil forbruget blive beregnet efter et skøn for den periode, hvor måleren ikke har virket. Furesø Egedal Forsyning foretager skønnet på baggrund af hidtidigt vandforbrug.

Målerskifte

Vandmålere, som benyttes til afregning af vand, bliver løbende kontrolleret og udskiftet. De inddeles i partier.

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80