logo

Kontrol af spildevand

Furesø Egedal Forsyning har ansvar for de offentlige kloakker i Furesø og Egedal Kommuner. Vi servicerer således kloakker, bassiner og pumpestationer i hele begge  kommuner.

I Furesø Kommune ledes spildevandet fra Farum til Stavnsholt Renseanlæg og spildevandet fra Værløse ledes til Måløv Renseanlæg.

Fra de oprindelige Ølstykke og Stenløse Kommuner ledes spildevandet til vores anlæg i henholdsvis Ølstykke, Stenløse og Slagslunde. Spildevandet fra det oprindelig Ledøje-Smørum Kommune ledes til et fælleskommunalt anlæg (Måløv Renseanlæg) i Ballerup Kommune.

På kortet kan du se det område, Furesø Egedal Forsyning aftager spildevand fra.

Spildevandsplanen danner grundlag for kommunens administration efter Miljøbeskyttelsesloven. Spildevandsplanen redegør for udledningerne af spildevand og regnvand til det omkringliggende vandmiljø (recipienten) samt for spildevand, der siver ned i jorden.

Det er målsætningen for spildevandsplanen, at de foranstaltninger, der er planlagt for at nedbringe udledningerne af spildevand til vandmiljøet samt øge grundvandsstanden og basisvandføringen i vandløbene, vil bidrage til at

  • målsætningen for vandmiljøet opfyldes
  • grundvandet fortsat beskyttes.

Endvidere er det spildevandsplanens langsigtede målsætning, at rensning og afledning af spildevand og regnvand sker på så bæredygtig en måde som muligt.

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80